אפט געפרעגטע פראגעס

איז דער פראגראם צוגעפאסט פאר מיר?

אלעס וואס דו דארפסט וויסן איבער דעם צוועלעף סטעפ פראגראם

וואס זענען די סטעפס? פארוואס דארף איך זיך אנשליסן אין א גרופע, און איז דער פראגראם צוגעפאסט פאר דיר?