נאך אינפארמאציע

אפילו אויב דו ביסט נישט קיין עדיקט – איז וויכטיג צו וויסן

אלע אינפארמאציע פאר איינעם וואס ליידט נישט פון אדיקשאן אבער ער וויל העלפן פאר אן אנדערן מענט ארויסגיין צום פרייהייט